loading...
پست بانک  
شیرامین


شبا


 
 
 
آشنایان و طرف های تجاری شما با استفاده از « شبا» می توانند بدون نیاز به ذکر نام بانک، نام 
یا
کد شعبه، نوع حساب و اطلاعات نظیر آن، بصورت الکترونیکی وجه برایتان حواله کنند.
همچنین شما می توانید از « شبا»ی دیگران برای انتقال وجه به آنها استفاده کنید.برای دریافت شماره شبا حساب بانكی، برروی لوگوی هر یك از بانكها كلیك كنید